Spørgsmål og svar

Hvilke fordele ser Danmark og Tyskland i en fast forbindelse over Femern Bælt?

Undersøgelser af de samlede økonomiske aspekter viser, at forbindelsen vil være til økonomisk gavn for hele regionen – inklusive Østholsten og Lolland samt storbyregionerne Hamborg og København. Dette infrastrukturprojekt hen over bæltet vil gøre transport af gods og personer fra og til Skandinavien hurtigere, billigere og mere miljøvenlig.

Rejsetiden fra København til Hamborg vil blive forkortet til ned under tre timer. Også godstransporten bliver mere attraktiv, fordi jernbanestrækningen for godstransporter ligeledes forkortes med 160 kilometer.

Med forbindelsen vokser regionerne endnu mere sammen, hvilket giver nye muligheder inden for turismen.

Bliver den tilstødende infrastruktur på begge sider af Femern Bælt også udbygget i forbindelse med etableringen af den faste forbindelse?

Den dansk-tyske traktat om den faste forbindelse over Femern Bælt forpligter begge lande til at investere i en udvidelse af de tilstødende vej- og jernbaneanlæg. I Danmark gælder dette især for jernbanestrækningen mellem Ringsted og Rødbyhavn, som skal elektrificeres og udbygges til to spor på hele strækningen. I Tyskland bliver B 207 mellem Heiligenhafen og Puttgarden til en firsporet motortrafikvej, og jernbanestrækningen mellem Lübeck og Puttgarden bliver elektrificeret og tosporet.

Vejdirektoratet er også i gang med at planlægge etableringen af en yderligere fast forbindelse til både biler og tog mellem Sjælland og Lolland-Falster. Den bliver en del af den nye korridor, som skal forbedre transportsituationen for pendlere på Lolland. De to øer forbindes stadigvæk med broen fra 1937. Broen er dog forældet og trænger til at blive renoveret for at kunne klare det øgede trafikvolumen, der er prognosticeret som følge af etableringen af Femern-Bælt-tunnellen. Den nye bro bliver ca. fire kilometer lang og skal være en vej- og jernbanebro med gang- og cykelsti. I dag består broen kun af ét spor og en tosporet landevej. Den nye storstrømsbro får ud over en tosporet landevej også to elektrificerede spor.

På tysk side undersøger man p.t., hvordan en effektiv forbindelse over Femernsund kunne se ud. For at kunne klare fremtidens trafikvolumen efter åbningen af den faste forbindelse over Femern Bælt skal den eksisterende bro forbedres eller fornyes. I den forbindelse er der blevet gennemført en omfattende variantanalyse, hvor alle muligheder for forbindelser blev undersøgt. Der foretages en fordomsfri undersøgelse af de forskellige mulige forbindelser.

Hvor længe tager togturen fra København til Hamborg, når den faste forbindelse over Femern Bælt er færdig?

Togrejsen fra København til Hamborg reduceres fra fem timer ned til under tre timer. Turen gennem tunnellen vil tage ca. ti minutter i bil. Til sammenligning skal man i dag regne med 45 minutter på færgen. Hertil kommer ventetiden i forbindelse med ombord- og frabordekørsel.

Yder den Europæiske Union økonomisk støtte til etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt og landanlæggene?

Den Europæiske Union ønsker at udbygge de transeuropæiske transportveje og lukke eventuelle huller. Den faste forbindelse over Femern Bælt og de tilhørende jernbaneanlæg er et projekt, der prioriteres højt i EU og støttes med ca. 300 mio. euro fra 2007 til 2013. Inden for den ramme modtager Tyskland tilskud til planlægningen af jernbaneanlæggene. Der er planlagt yderligere støtte fra EU.

Hvilke varianter blev undersøgt i regionalplanlægningsproceduren? Man bør også undersøge en korridor langs vejen.

De af Deutsche Bahn foreslåede linjeføringer er ifølge beslutningsreferatet fra den indledende konference til regionalplanlægningsproceduren blevet udvidet med den såkaldte X-linjeføring (støjbelastningsanalyse Østholstens amt) inkl. div. undervarianter. Resultatet af regionalplanlægningsproceduren, der blev afsluttet i maj, er, at man i stedet for at udbygge den eksisterende linjeføring vil anlægge en ny tosporet omfartsvej rundt om badebyerne Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf og Haffkrug samt omfartsveje rundt om byerne Ratekau, Lehnsahn og Großenbrode. Den eksisterende strækning skal helt nedlægges. En af præmisserne for denne variant er at samle trafikvejene, hvilket der tages højde for i den videre planlægning.

Giver byggeprojektet mening, når man sammenholder det forventede trafikvolumen med den eksisterende kapacitet?
Den tyske stat skal iht. traktaten sørge for en effektiv jernbaneforbindelse og har betroet jernbaneinfrastrukturselskabet DB Netz AG denne opgave. Tal for trafikvolumenen kan udledes af den behovsplan, som den tyske stat har udarbejdet frem til 2025.
Hvornår kan Deutsche Bahn give oplysninger om den præcise linjeføring?

Linjeføringen fastlægges først endeligt i myndighedsgodkendelsesproceduren. Første trin i myndighedsgodkendelsesproceduren forventes påbegyndt fra 2017.

Hvordan vil man sikre farligt transportgods, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger?

Jernbanen er og bliver et af de sikreste transportmidler. Det viser alle statistikker. Ulykkestallet for jernbanetransport i Tyskland ligger således betydeligt under EU-gennemsnittet, og sammenlignet med personbilen er jernbanen mange gange mere sikker.

I den tyske lovgivning om farligt gods er reglerne for transport af farligt gods fastlagt for jernbanetrafikselskaber. Specielt er reglerne for belæsning af vogne og læsning af farligt gods indeholdt i reglementet for national og international befordring af farligt gods med jernbane (RID).

Hvad regner Deutsche Bahn med projektet med jernbaneanlæggene mellem Lübeck og Puttgarden alt i alt vil koste?

Det samlede budget beregnes i den indledende planlægning.

Tager de budgetterede omkostninger for jernbanestrækningen også højde for erstatninger, værditab, passive og aktive støjbeskyttelsesforanstaltninger og eventuelt nødvendige omlægninger af veje?

I den indledende planlægning tages der højde for ovennævnte forhold, når der foretages et omkostningsskøn med henblik på den videre planlægning i regionalplanlægningsproceduren.

Hvad bliver den gennemsnitlige hastighed for et godstog på strækningen mellem Lübeck og Puttgarden?

Den maksimale hastighed for et godstog er i dag 120 km/h. Gennemsnitshastigheden vil ligge på mellem 90 og 110 km/h afhængigt af køreplanen.

Er støjberegningerne i regionalplanlægningsproceduren kun baseret på antallet af tog iht. prognoserne? Eller har man også taget højde for 835 meter lange godstog? Hvilken type togbremser har man baseret beregningen af støjbelastningen på?

Beregningen er baseret på det prognosticerede antal tog (både person- og godstog). Man har også taget højde for 835 meter lange godstog. Beregningerne er udført for godstog med vogne udstyret med bremser med bremseklodser af støbejern.

Hvordan kan det sikres, at der kun kører "stille tog" som f.eks. det danske ICE-tog?

Det ville ikke være lovligt at indføre en bestemmelse om, at der kun måtte køre "stille tog" på strækningen, da DB Netz AG som statsejet jernbaneinfrastrukturselskab skal sikre jernbaneselskaberne en ikke-diskriminerende adgang til jernbaneinfrastrukturen.

Deutsche Bahn som pioner på miljøområdet sigter mod at halvere jernbanetrafikstøjen fra 2000 til 2020. Til det formål vil Deutsche Bahn realisere et helhedskoncept, som omfatter foranstaltninger på både strækningsnettet og det kørende materiel.

Som økonomisk incitament til ændring af vognmateriellet har Tyskland iværksat et støtteprogram i slutningen af 2012. Derudover har DB Netz AG indført et støjafhængigt strækningsprissystem (LaTPS), der går ud på, at der betales et tillæg for støjende tog.

Hvor kan man fysisk gå hen for at informere sig?

Deutsche Bahn stiller interaktivt informationsmateriale om jernbaneforbindelsen til rådighed både i informationscentret om den faste forbindelse over Femern Bælt ("Infocenter Feste Fehmarnbeltquerung") i Burg på Femern og på rådhuset i Scharbeutz.

Infocenter Feste Fehmarnbeltquerung:

Burg auf Fehmarn, Ohrtstraße 40, 23769 Fehmarn, Telefon: +49 151 2754 5695, bke@femern.de

Åbningstider
Tirsdag: 15 - 18
Onsdag: 10 - 13
Lørdag: 10 - 14

Infocenter på rådhuset i Scharbeutz:

Bahnhofstraße 2, 23683 Scharbeutz (åbent i kommunalforvaltningens åbningstider)

Wir verwenden Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten (Mehr Informationen).
Wenn Sie auf unserer Seite weitersurfen, stimmen Sie bitte der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.

Für die volle Funktionsfähigkeit und eine fehlerfreie Darstellung der Website verwenden Sie bitte Microsoft Internet Explorer Version 10 oder höher oder eine aktuelle Version von Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari oder Opera.