Regionalplanlægningsprocedure (ROV)

I begyndelsen af større projektplanlægninger kan der iværksættes en såkaldt regionalplanlægningsprocedure. Det drejer sig om at afklare, om et planlagt byggeprojekt i et område kan forenes med anden (fremtidig eller eksisterende) brug af området. Og hvad vil projektets indvirkninger på miljøet være?

Det er myndigheder, kommuner og offentligheden, der deltager i denne undersøgelse. Resultatet af regionalplanlægningsproceduren har ingen direkte retsvirkning, men der skal tages højde for det under hele den videre planlægnings- og godkendelsesprocedure.

Ablauf des Raumordnungsverfahrens zur Schienenanbindung der Festen Fehmarnbeltquerung
Forløbet af regionalplanlægningsproceduren for jernbaneanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt

Her finder du resultatet af regionalplanlægningsproceduren i en oversigt fra Slesvig-Holstens regionalplanlægningsmyndighed.

Mål

Regionalplanlægningsproceduren har til formål på forhånd at afklare, hvilke indgreb i det berørte område der er forbundet med byggeprojektet. I den forbindelse undersøges såvel økonomiske og økologiske som kulturelle og sociale aspekter. Efter endt regionalplanlægningsprocedure fortsættes der med planlægningen, indtil det er tid til myndighedsgodkendelsesproceduren.

Kompetence

Regionalplanlægningsproceduren gennemføres af den ministerielle delstatsplanlægningsmyndighed i Slesvig-Holsten.

Etaperne
 • Deutsche Bahn udarbejdede frem til februar 2010 en indledende plan for landanlæggene til den faste forbindelse over Femern Bælt.
 • I maj 2010 besluttede delstaten Slesvig-Holsten at indlede regionalplanlægningsproceduren, og den 22. juni 2010 fandt den indledende konference sted i Cismar.
 • Efter en detaljeret kontrol af alle bidrag, som blev fremsat på selve den indledende konference og herefter, fastlagde regionalplanlægningsmyndigheden i sit beslutningsreferat i november 2010 det geografiske undersøgelsesområde, samt hvilke undersøgelser regionalplanlægningsproceduren skulle omfatte.
 • I de følgende to år udarbejdede man de nødvendige rapporter, der i juli 2012 blev afleveret til regionalplanlægningsmyndigheden sammen med alle bilagene.
 • Den 9. januar 2013 gav delstaten Sledvig-Holsten officielt tilladelse til at påbegynde proceduren.
 • Få uger senere fik offentligheden lejlighed til at fremsætte forslag til og betænkeligheder ved planerne, idet bilagene blev fremlagt i de berørte kommuner og Østholsten amtskommune mellem den 11. februar og den 11. marts 2013. Derudover havde interesserede også mulighed for at danne sig en mening om den af DB Netz AG anbefalede linjeføring online.
 • Den 25. marts 2013 sluttede fristen, hvor offentlige institutioner, øvrige institutioner og privatpersoner kunne fremsætte deres skriftlige tilkendegivelser om planerne til de kommunale myndigheder og delstatsplanlægningsmyndigheden i Kiel.
 • Efterfølgende blev der udarbejdet faglige kommentarer til de ca. 8.300 modtagne indvendinger og tilkendegivelser.
 • Delstatsplanlægningsmyndigheden i Slesvig-Holsten, der afsluttede regionalplanlægningsproceduren i maj 2014, havde til opgave at foretage den afsluttende vurdering. Kortfattet information om delstatsplanlægningsmyndighedens vurdering finder du her.
Grundlaget

For at kunne påbegynde regionalplanlægningsproceduren og finde frem til en velfunderet anbefalet linjeføring krævedes der et betragteligt antal dokumenter og undersøgelser foretaget af sagkyndige. Ud over VVM-analysen og vurderingen af territoriale virkninger blev der udarbejdet flere specialrapporter efter indhentning og tolkning af store mængder af data.

 • Landbrugsstrukturrapport: Indebærer projektet økonomiske ulemper for landbrugene i regionen, f.eks. på grund af tab af værdifuld landbrugsjord?
 • Tourismerapport: Hvilken variant forbedrer værdiskabelsen i turistbranchen og de hermed forbundne regionaløkonomiske parametre såsom skatteindtægter og arbejdspladser? Ville der være steder, hvor turismen ville lide under byggestøj og "visuelle gener"?
 • Rapport om småbyernes udvikling: Risikerer en by at miste sin status som badeby eller rekreationsby på grund af støjemission?
 • Trafikrapport: Hvilke konsekvenser har linjeføringsvarianterne for cykel- og biltrafikken?
 • Hydrogeologisk rapport: Hvordan bliver grundvandet påvirket i de lokale vandbeskyttelsesområder?
 • Vildtbiologiske undersøgelser: Hvordan kan man i byggefasen og efter ibrugtagningen beskytte levestederne for eksempelvis harer, rådyr og vildsvin?
Anbefalingen

Efter nøje at have undersøgt alle aspekter talte DB Netz AG under regionalplanlægningsproceduren for en meget vidtgående udbygning af den eksisterende strækning Lübeck-Puttgarden som foretrukken variant. Denne variant omfattede omfartsveje rundt om Neustadt i.H. og Oldenburg i.H. samt tilpasning af den eksisterende stræknings linjeføring.

Resultatet

Delstatsplanlægningsmyndigheden præsenterede sin omkring 500 sider lange rapport den 6. maj 2014. Dermed var regionalplanlægningsproceduren afsluttet.

Slesvig-Holstens planlægningsmyndighed var nået frem til en anden foretrukken linjeføring. I stedet for at udbygge den eksisterende linjeføring skulle der anlægges en ny tosporet omfartsvej rundt om badebyerne Timmendorfer Strand, Scharbeutz, Sierksdorf og Haffkrug samt omfartsveje rundt om byerne Ratekau, Lehnsahn og Großenbrode. Den eksisterende strækning skulle helt nedlægges. Deutsche Bahn har medtaget denne variant i planlægningen som foretrukken variant og undersøgt, om det var teknisk og økonomisk muligt at gennemføre den.

Som led i den samlede procedure er det nu Deutsche Bahn AG's opgave på grundlag af regionalplanlægningsproceduren at forberede den efterfølgende myndighedsgodkendelsesprocedure.

Yderligere oplysninger om resultatet af regionalplanlægningsproceduren finder du på hjemmesiden for planlægningsmyndigheden i Slesvig-Holsten.

Wir verwenden Cookies, um Ihnen den bestmöglichen Service zu gewährleisten (Mehr Informationen).
Wenn Sie auf unserer Seite weitersurfen, stimmen Sie bitte der Cookie-Nutzung zu. Ich stimme zu.

Für die volle Funktionsfähigkeit und eine fehlerfreie Darstellung der Website verwenden Sie bitte Microsoft Internet Explorer Version 10 oder höher oder eine aktuelle Version von Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari oder Opera.